گسکت رینگ جوینت

 گسکت رینگ جوینت ها معمولا برای آب بندی در شرایط دمایی تا 1000 درجه سانتی گراد  و فشار حداکثر تا 20000 PSI  کاربرد دارند .

این گسکت ها درسه مدل R ،RX ،BX تولید می شوند.


مدل R به دو شکل اتصالات رینگی با سطح مقطع هشت ضلعی (Octagonal) واتصالات رینگی با سطح مقطع بیضی  (Oval) می باشد وجهت مصرف در فشارهای  پایین تر و عموماً تا کلاس 2500 PSI  کاربرد دارد.


مدل RX جهت مصرف در شرایط فشار بالاتر و عموما تا کلاس  5000 PSI استفاده می گردد.

مدل BX برای فشارهای  بسیار بالا تاکلاس 20000 PSI استفاده می گردد . این مدل بیشتر برای اتصالات فلنجی که دارای فشار بالا می باشد استفادهمی گردد. (تجهیزات سرچاهی )

این واشرها بر اساس استانداردهایASME B 16.20  ،API 6A  و . . . تولید می گردند .